POUR LE TRIDUUM PASCAL(Szenthárom nap) :

with No Comments

1.  Jeudi Saint /Nagycsütörtök:

Selon le Décret du 25 mars déjà cité, la faculté de célébrer la messe en mémoire de la Cène du Seigneur, sans la présence du peuple, est concédée à tous les prêtres. Ceux-ci sont invités à la célébrer dans un endroit approprié, en omettant le lavement des pieds de même que la procession finale avec le Saint-Sacrement.

A már idézett március 25-i rendelet szerint az Úr vacsorájának emlékére, a hívők jelenléte nélkül, minden papnak biztosítania kell a misét. Felkérjük őket, hogy ünnepeljék azt egy megfelelő helyen, elhagyva a lábak mosását, valamint az utolsó áldást az Oltáriszentséggel.

Comme geste simultané en paroisse: après la célébration de la messe, une heure d’adoration du Saint-Sacrement et une bénédiction du quartier. Il est proposé aux pasteurs qui le peuvent de vivre une heure d’adoration de 19h30 à 20h30, en prolongement de la messe qu’ils auront célébrée plus tôt en soirée, dans l’église ou encore à l’endroit où ils se trouvent. Vers 20h30, ceux qui le peuvent sont invités à sortir sur le parvis de l’église pour bénir le quartier avec le Saint-Sacrement. Ce geste peut aussi être accompli à l’intérieur. Après la bénédiction, le Saint-Sacrement est déposé au tabernacle.

Egyidejű gesztusként a plébánián: a szentmise celebrálása után egy óra Oltáriszentség imádása és a környék megáldása. Azoknak a lelkészeknek, akik megengedhetik maguknak, ajánlott, hogy egy órás istentiszteletet celebráljanak 19: 30-tól 20: 30-ig, azon mise folytatásaként, amit korábban este megtartottak a templomban vagy akár ott, ahol vannak. 20: 30-körül azok, akik felkérhetők, menjenek ki a templomtérre, hogy az Oltáriszentséggel áldják meg a környéket. Ez beltéren is megtehető. Az áldás után az Oltáriszentséget a tabernákulumba helyezik.

À la maison: les fidèles de notre diocèse pourront se joindre en esprit à cette adoration en plaçant un cierge allumé à leur fenêtre, de 19h30 à 20h30.

Otthon: Egyházmegyénk hívei az istentisztelet szelleméhez úgy csatlakozhatnak, ha égő gyertyát helyeznek az ablakukba, 19: 30-tól 20: 30-ig.

Pour accompagner ce temps de prière en commun, des propositions de prières universelles, touchant en particulier le service des autres, ainsi que des méditations de l’Évangile du lavement des pieds seront disponibles sur le site web diocésain. Ces suggestions et d’autres encore seront aussi partagées à tous au début de la semaine prochaine.

Hogy ebben az időben csatlakozhassunk a közös imához, az egyházmegye honlapján elérhetőek lesznek az egyetemes imákra vonatkozó javaslatok, különös tekintettel mások szolgálatára, valamint a lábmosásról evangéliumi meditációk. Ezeket és még sok más javaslatot a jövő hét elején osztjuk meg mindenkivel.

2  Vendredi Saint (Nagypéntek):

Comme geste simultané en paroisse: la Croix sur le parvis de l’église.

Egyidejű gesztusként a plébánián: a kereszt a templom előterében.

En mémoire de la passion de Notre Seigneur, les pasteurs sont invités à placer une croix de procession sur le parvis de l’église de 12 h à 15 h.

Urunk szenvedésének emlékére a lelkipásztorokat felkérjük, hogy 12:00 órától 15:00 óráig tegyenek egy gyülekezeti keresztet a templom előterébe.

À la maison, les fidèles pourront vénérer un crucifix et placer une croix à leur fenêtre, en signe de confiance dans le sacrifice du Christ pour nous et dans la victoire de l’Amour sur le Mal, la souffrance et la mort.

Otthon a hívek feszületet imádhatnak és keresztet helyezhetnek az ablakaikba, Krisztus értünk hozott áldozata iránti bizalom, valamint a szeretetnek  a gonosz, a szenvedés  és a halál felett aratott győzelme jeleként.

3.    Samedi Saint (Nagyszombat):

En début de soirée, avant la Vigile: veiller avec Marie dans le silence du Samedi Saint. Tous sont invités à prier les mystères douloureux du chapelet. Les pasteurs qui le peuvent animent cette prière en lien avec les fidèles de leur paroisse.

Kora este, a vigila előtt: virrasszunk  Máriával a Szent Szombat csendjében. Mindenkit felkérünk, hogy imádkozza a rózsafüzér fájdalmas rejtélyeit. A lelkészek, akik megtehetik, irányítsák ezt az imát a plébánia híveivel.

Ressource possible : « Prière en famille dans chaque maison » par Mgr Lépine :

Lehetséges forrás: Mgr Lépine “Családi ima minden házban”:

https://www.diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/Foi%20catholique/prieres_courantes/Livret%20-%20Pri%C3%A8re%20en%20famille.pdf

4. Vigile pascale Húsvét Vigila /Előeste:

À la maison: les fidèles sont invités à placer un cierge à la fenêtre, à 20 h, en signe de l’annonce de la Pâque et de leur foi en la Résurrection. D’autres suggestions d’activités seront communiquées en début de semaine.

Otthon: a híveket felkérjük, hogy gyújtsanak gyertyát az ablakban 20:00 órakor, hogy húsvét bejelentésének és a feltámadásba vetett hitük jeleként. A tevékenységekre vonatkozó egyéb javaslatokat a hét elején közöljük.

5.Matin de Pâques : (Húsvét Vasárnap)

Comme geste simultané en paroisse: les cloches!

Egyidejű gesztusként az egyházközségben: a harangok!

Les pasteurs et les responsables de chapelles sont invités à faire sonner les cloches de leur lieu de culte à 11 h, pendant 10 minutes. (Noter l’heure différente des autres dimanches)

A lelkészeket és a kápolna vezetőit felkérjük, hogy 11:00 órakor 10 percig harangozzanak az istentiszteleti helyükön. (Vegyék figyelembe az egyéb vasárnapoktól eltérő időt.)

À la maison: au même moment, les fidèles sont invités, s’ils en ont, à « sonner les cloches », et à chanter le Gloria et l’Alléluia, en signe de la joie de Pâques. Alors que le Québec redécouvre le repos du dimanche, on invite les fidèles qui le peuvent à prendre le temps d’un repas en famille, et à partager la joie de Pâques avec leurs proches, par téléphone ou autres moyens de communication. L’Office de catéchèse du Québec prépare une proposition de rituel pascal à vivre lors d’un repas familial, pour le souper du samedi ou du dimanche de Pâques. Des informations vous seront communiquées sous peu.

Otthon: felkérjük a híveket, hogy ugyanakkor, ha rendelkeznek vele, “szólaltassanak meg harangokat”, és énekeljék a Gloria-t és a Halleluja-t a húsvéti öröm jeleként. Majd hogy Quebec újra felfedezze a vasárnapi pihenést, a híveket, akik erre képesek, családi étkezésre hívjuk, arra, hogy telefonon vagy más kommunikációs eszközön osszák meg a húsvéti örömöt szeretteikkel. Québec Hitoktató Irodája javaslatot készít egy húsvéti szertartásról, amellyel a családi étkezés során élhetnek, a szombati vagy húsvét vasárnapi vacsora alkalmával. Az információkat hamarosan közzétesszük.