HISTORIA DOMUS

with No Comments

Missziós év 2018


Előszó

Historia Domus a római katolikus egyházban használatos latin nyelvű kifejezés, melynek jelentése „háztörténet”. Ezekben a naplószerű könyvekben az egyházközségek, plébániák vagy szerzetesházak történetét jegyzik fel. Rendszerint a plébános (vagy egy általa megbízott személy) vezeti, és nemcsak a száraz történeti adatok, tények, események, hanem szubjektív megjegyzések is feljegyzésre kerülnek benne.

A Historia Domus elsődleges célja az, hogy a plébániák és szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása legyen. Ezen túlmenően, a plébános utódjának információval, adatokkal és – általában szubjektív – megjegyzésekkel szolgáljon. Egyház-községünk különböző csoportjai készítettek emlékkiadványokat jeles alkalmakra, az itt szolgáló plébánosok cikkekben, értesítőkben, beszédekben emlékeztek meg azokról az eseményekről, melyek egyházközségünk építőkövei voltak. Több kiadvány is napvilágot látott az elmúlt kilenc évtized alatt. Ezek azonban csak az egyes csoportok történetét dolgozták fel, vagy magát az eseményt állították a középpontba, utalva annak helyére az egyházközség életében. Ezekre forrásként támaszkodtunk jelen munkánkban.

A montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség kettős jubileumán emléket szeretnénk állítani egyházközségünk fennállásának 90. és templomunk építésének 55. évfordulójára. Visszatekintve az eltelt kilencven évre, közösségünk tagjai kezébe adunk egy történeti összefoglalást, pótolva ezzel a hiányt.

Jelen munkánkban összegző céllal “a múltra tekintünk vissza”. Az összeállítás tematikája az, hogy 1928-tól napjainkig, a plébániánkra kinevezett plébánosok szolgálati idejének sorrendjét követve, a szolgálatuk alatt történt legfontosabb eseményeknek állítunk emléket. Ahol lehet, fényképekkel illusztrálunk, továbbá közösségünk tagjaival készített visszaemlékező interjúkból plébánosaink egyéniségéről is árnyalt képet adunk. Plébánosaink személyisége, tenniakarásuk és közösségünket összetartó ereje példaként áll előttünk és a jövő nemzedékei előtt. Láthatjuk jelenlétüket közösségünk megalakulásánál, mostani templomunk megépítésénél, az Ifjúsági Otthon és az egyes csoportok létrejötténél. Hálával gondolunk rájuk. Generációról generációra biztosították közösségünk fennmaradását, a folytonosságot és a hittel teli környezetet, amit a Jó Istentől kaptunk!

Kiemelten szeretnék köszönetet mondani közösségünk és a magam nevében Fr. Pierangelo Paternieri, CS, E.V.atyának, aki 2012 húsvétján vállalta a feladatot, és vezette adminisztrátorként közösségünket – a pásztor nélkül maradt nyájat – érkezésemig. Látta értékeinket, és érezte személyesen is, hogy mily nagy szüksége van közösségünknek magyar lelkipásztorra. A mai napig segítségünkre van, és személyesen engem is támogat szolgálatom teljesítésben. Ezért is külön öröm, hogy jubileumi ünnepünkön őt tisztelhetjük majd fő celebránsként.

Isten bőséges áldását kérem közösségünkre, családjainkra, valamint az építésének 55. évfordulóját ünneplő templomunkra, amely otthont ad számunkra, hogy magyar nyelven dicsőítsük, kérjük és hálát adjunk a Teremtő, Gondoskodó és minket Fenntartó Jó Istennek!

Áldjuk meg templomunk történetét a házi áldással:

Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen.

Licskó Szabolcsplébános

HISTORIA DOMUS

Année de la Mission 2018

Préface

La Paroisse Notre-Dame des Hongrois célèbre cette année un double jubilé avec le 90e anniversaire de notre congrégation et le 55e anniversaire de la construction de notre église. Pour commémorer cet évenement important et couronner l’année missionnaire 2018, nous avons préparé pour nos membres et amis cet “Historia Domus”, comme il est dit en latin: l’histoire de la maison. C’est un recueil de faits, d’anecdotes, d’histoires, d’articles, et de témoignages au sujet des événements et des personnes qui ont construit et transformé notre église en ce qu’elle est aujourd’hui, notre maison en Dieu.

C’est aussi avec gratitude que nous nous souvenons et honorons les curés qui ont servi notre congrégation et nous ont donné un exemple vivant à suivre de génération en génération.

Je voudrais donner une reconnaissance spéciale au Pr. Pierangelo Paternieri CS, E.V., sans lequel notre congrégation ne pourrait pas être ici aujourd’hui. Il est mon ami et mon guide depuis mon arrivée à Montréal en 2012. C’est donc un honneur de l’avoir avec nous comme célébrant à la Messe du jubilé.

Je demande la bénédiction abondante du Seigneur sur notre congrégation, sur nos familles, sur notre église; afin que nous puissions toujours adorer le Seigneur, notre Créateur, et notre Protecteur, dans notre langue maternelle.Bénissons donc notre église avec la bénédiction hongroise :

“Là où il y a croycance, il y a l’amour;

Là où il y a l’amour, il y a la paix ;

Là où il y a la paix, il y a la grâce ;

Là où il y a la grâce, il y a Dieu;

Où Dieu est, il n’y a aucun autre besoin.”

Szabolcs Licskó curé

HISTORIA DOMUS

2018 mission year

Preface

Our Lady of Hungary Parish is celebrating a dual jubilee this year with the 90th anniversary of our congregation and the 55th year of our church’s building also.

To commemorate this important milestone, and to crown our 2018 mission year, we have put together as a gift to our members and friends this “Historia Domus”, as it is said in latin: history of the house. It is a recollection of facts, anecdotes, stories, articles, newsletters and testimonials about the events and persons that have built and transformed our church into what it is today, our home in God.

It is also with gratitude that we remember and honour the parish priests that have served our congregation and given us a living example to follow from generation to generation.

I would like to give special recognition to Fr. Pierangelo Paternieri CS, E.V. without whom our congregation might not be here today. He has been my friend and my guide since my arrival in Montreal in 2012. It is therefore an honour to have him as celebrant at our jubilee mass.

I ask for the Lord’s abundant blessing on our congregation, on our families, on our church, our home; that we may always be able to worship the Lord, our Creator, Provider, and Protector, in our mother tongue. Let us therefore bless our church with the hungarian house blessing:

“Where is faith, there is love;

Where there is love, there is peace;

Where there is peace, there is grace;

Where there is grace, there is God;

Where God is, there is no need.”

Szabolcs Licskóparishpriest